Bài 2: Ngôn ngữ C#

Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức về sự tiên tiến của ngôn ngữ C#. Kiến thức và kỹ năng về việc chuẩn bị và viết một chương trình đơn giản. | Bài 2. Ngôn Ngữ C# Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức về sự tiên tiến của ngôn ngữ C#. Kiến thức và kỹ năng về việc chuẩn bị và viết một chương trình đơn giản. 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# là ngôn ngữ đơn giản Ngôn ngữ C# đơn giản vì nó dựa trên nền tảng C và C++. Nếu chúng ta thân thiện với C và C++ hoặc thậm chí là Java, chúng ta sẽ thấy C# khá giống về diện mạo, cú pháp, biểu thức, toán tử và những chức năng khác được lấy trực tiếp từ ngôn ngữ C và C++, nhưng nó đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn. 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# là ngôn ngữ hướng đối tượng Những đặc điểm chính của ngôn ngữ hướng đối tượng (Object-oriented language) là sự đóng gói (encapsulation), sự kế thừa (inheritance), và đa hình (polymorphism). 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# sẽ là một ngôn ngữ phổ biến C# là một trong những ngôn ngữ lập trình mới nhất. Microsoft muốn ngôn ngữ C# trở nên phổ biến 2. Ngôn ngữ C# với ngôn ngữ khác 3. Các bước chuẩn bị cho chương trình Visual C# 2005 Express Edition Visual Studio 2005 Visual C# 2005 Express Edition Visual Studio 2005 | Bài 2. Ngôn Ngữ C# Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức về sự tiên tiến của ngôn ngữ C#. Kiến thức và kỹ năng về việc chuẩn bị và viết một chương trình đơn giản. 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# là ngôn ngữ đơn giản Ngôn ngữ C# đơn giản vì nó dựa trên nền tảng C và C++. Nếu chúng ta thân thiện với C và C++ hoặc thậm chí là Java, chúng ta sẽ thấy C# khá giống về diện mạo, cú pháp, biểu thức, toán tử và những chức năng khác được lấy trực tiếp từ ngôn ngữ C và C++, nhưng nó đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn. 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# là ngôn ngữ hướng đối tượng Những đặc điểm chính của ngôn ngữ hướng đối tượng (Object-oriented language) là sự đóng gói (encapsulation), sự kế thừa (inheritance), và đa hình (polymorphism). 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# sẽ là một ngôn ngữ phổ biến C# là một trong những ngôn ngữ lập trình mới nhất. Microsoft muốn ngôn ngữ C# trở nên phổ biến 2. Ngôn ngữ C# với ngôn ngữ khác 3. Các bước chuẩn bị cho chương trình Visual C# 2005 Express Edition Visual Studio 2005 Visual C# 2005 Express Edition Visual Studio 2005 | Bài 2. Ngôn Ngữ C# Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức về sự tiên tiến của ngôn ngữ C#. Kiến thức và kỹ năng về việc chuẩn bị và viết một chương trình đơn giản. 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# là ngôn ngữ đơn giản Ngôn ngữ C# đơn giản vì nó dựa trên nền tảng C và C++. Nếu chúng ta thân thiện với C và C++ hoặc thậm chí là Java, chúng ta sẽ thấy C# khá giống về diện mạo, cú pháp, biểu thức, toán tử và những chức năng khác được lấy trực tiếp từ ngôn ngữ C và C++, nhưng nó đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn. 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# là ngôn ngữ hướng đối tượng Những đặc điểm chính của ngôn ngữ hướng đối tượng (Object-oriented language) là sự đóng gói (encapsulation), sự kế thừa (inheritance), và đa hình (polymorphism). 1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# C# sẽ là một ngôn ngữ phổ biến C# là một trong những ngôn ngữ lập trình mới nhất. Microsoft muốn ngôn ngữ C# trở nên phổ biến 2. Ngôn ngữ C# với ngôn ngữ khác 3. Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    23    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.