Bài 4: Xây dựng lớp - đối tượng

Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức và kỹ năng tạo lớp, tạo đối tượng. Kiến thức và kỹ năng về các phương thức, các thành phần static. Kiến thức và kỹ năng về tham số và các phương thức nạp chồng. Kiến thức và kỹ năng về thuộc tính. | Bài 4. Xây dựng lớp – Đối tượng Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức và kỹ năng tạo lớp, tạo đối tượng. Kiến thức và kỹ năng về các phương thức, các thành phần static. Kiến thức và kỹ năng về tham số và các phương thức nạp chồng. Kiến thức và kỹ năng về thuộc tính. 1. Lớp và đối tượng Lớp (Class) Lớp hay còn gọi là class là sự gói gọn các dữ liệu và các phương thức (method) họat động trên dữ liệu C# , lớp được xem là kiểu dữ liệu tham chiếu (reference) . Khai báo một lớp bằng cách sử dụng từ khoá class. Cú pháp đầy đủ của khai báo một lớp như sau: [Thuộc tính] [Bổ sung truy cập] class [: Lớp cơ sở] { } 1. Lớp và đối tượng + Thuộc tính - public :Không hạn chế. Những thành viên được đánh dấu public có thể được dùng bởi bất kì các phương thức của ớp bao gồm những lớp khác. - private : Thành viên trong một lớp A được đánh dấu là private thì chỉ được truy cập . | Bài 4. Xây dựng lớp – Đối tượng Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức và kỹ năng tạo lớp, tạo đối tượng. Kiến thức và kỹ năng về các phương thức, các thành phần static. Kiến thức và kỹ năng về tham số và các phương thức nạp chồng. Kiến thức và kỹ năng về thuộc tính. 1. Lớp và đối tượng Lớp (Class) Lớp hay còn gọi là class là sự gói gọn các dữ liệu và các phương thức (method) họat động trên dữ liệu C# , lớp được xem là kiểu dữ liệu tham chiếu (reference) . Khai báo một lớp bằng cách sử dụng từ khoá class. Cú pháp đầy đủ của khai báo một lớp như sau: [Thuộc tính] [Bổ sung truy cập] class [: Lớp cơ sở] { } 1. Lớp và đối tượng + Thuộc tính - public :Không hạn chế. Những thành viên được đánh dấu public có thể được dùng bởi bất kì các phương thức của ớp bao gồm những lớp khác. - private : Thành viên trong một lớp A được đánh dấu là private thì chỉ được truy cập bởi các phương thức của lớp A. - protected : Thành viên trong lớp A được đánh dấu là protected thì chỉ được các phương thức bên trong lớp A và những phương thức dẫn xuất từ lớp A truy cập. - internal : Thành viên trong lớp A được đánh dấu là internal thì được truy cập bởi những phương thức của bất cứ lớp nào trong cùng khối hợp ngữ với A. - protected internal : Thành viên trong lớp A được đánh dấu là protected internal được truy cập bởi các phương thức của lớp A, các phương thức của lớp dẫn xuất của A, và bất cứ lớp nào trong cùng khối hợp ngữ của A. + Bổ sung truy cập : partial cho phép triển khai nhiều class tên giống nhau trên các file khác đó có thể kết hợp trong không gian tên (namespace) hoặc sử dụng Assembly. + Hàm khởi tạo (Contructor) Hàm khởi tạo là một phương thức của lớp và được gọi thực hiện khi một lớp được tạo hàm khởi tạo trùng với tên lớp. 1. Lớp và đối tượng Ví dụ hàm khởi tạo public class mySampleClass { public mySampleClass() { // This is the no .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    7    1    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.