Exchange 2007 part 4

Exchange 2007 Trong hộp thoại SMTP address, nhập vào email add bên ngoài của user OK g. Trong màn hình Configuration Sumary, nhấn New h. Trong màn hình Completion, nhấn Finish i. Mở MS Outlook 2007, dùng profile của Administrator, vào trong Global Address List, sẽ thấy email address của các user mới tạo 4. Tạo Contact Mở Exchange Managemen t Console nhấn phải chuột trên Mail Contact New Mail Contact | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên e. Trong hộp thoại SMTP address nhập vào email add bên ngoài của user - OK f. Click Next MeilUser CORPORATION n IfliipijLiohpn o Uĩ InfanMlfon MaJSettnos NwMaiUur _i Coff 4e ban Sfîtringi ErMer itHỈ SxtSírMỈ ShHUÌ MỈdlest Ếks I adiêí ĩ j jiÝh 5@hdiiMỈcwn g. Trong màn hình Configuration Sumary nhấn New h. Trong màn hình Completion nhấn Finish i. Mở MS Outlook 2007 dùng profile của Administrator vào trong Global Address List sẽ thấy email address của các user mới tạo 4. Tạo Contact Mở Exchange Managemen t Console nhấn phải chuột trên Mail Contact New Mail Contact VSIC Education Corporation Trang 28 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn Next New Mail Contact Vsic EDUCATION CORPORATION Introduction Introduction Contact Information This MZdld gúde y u through the steps for creating a I an existing contact. New Mail Contact Create a mal contact tor Completion ra ----J contact Existing contact Trong dòng Exter nal email addre ss click Edit Nhập vào email address của Contact với E-mail type SMTP 4 OK VSIC Education Corporation Trang 29 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn Next f Irtroducỉicn Contact fnlormation NewMalCcrtict Compleíran New Moil Contact VSIC EDUCATION CORPORATION Contact Infüifflialioii E nlei the account nfotmahon that ts requred to create a new mal contact Ci to rnad-enabte an exiting mai contact Ẹdt. E deind iTifrii ỏdàess SMTP Trong màn hình New Mail Contact - Configuration Sumary click New Trong màn hình New Mail Contact - Completion click Finish Kiểm tra trong Mail Contact thấy có user mới tạo 5. Distribution a. Tạo Distribution Group có tên là Technical Mở Exchange Management Console Recipient Configuration nhấn phải chuột trên Distribution Group New Distribution Group VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    32    2    22-10-2021
13    13    1    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.