Exchange 2007 part 6

Exchange 2007 Các thuộc tính của các Database a. Journal : Đặt thuộc tính Journal cho Mailbox Database Sale Staff, những nhân viên nằm trong Mailbox database Sale Staff khi trao đổi email sẽ được lưu về cho admin 1 bản Trong Server Configuration Mailbox nhấn phải chuột trên Sale Staff Properties | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn Finish Introduction H Move Options Move Schedule Move Mailbox Completion Completion The wizard completed successfully. Click Finish to close this wizard. Elapsed time 00 00 49 Summary 1 item s . 1 succeeded 0 failed. Nguyen Dang Huy Q Compte Exchange Management Shell command completed fe6bfe04-aa8e-4c45-b7db-88315fff04b2 I move-mailbox -TargetDatabase CN Staff CN Sale Staff CNinformationstore CN EX2K7 CN Servers CN Exchar Administrative Group FYD IB OHF23SPD LT CN Administrative Groups CN Vi E ducation Corporation CN M icrosoft Elapsed Time 00 00 49 9. Các thuộc tính của các Database a. Journal Đặt thuộc tính Journal cho Mailbox Database Sale Staff những nhân viên nằm trong Mailbox database Sale Staff khi trao đổi email sẽ được lưu về cho admin 1 bản Trong Server Configuration Mailbox nhấn phải chuột trên Sale Staff Properties VSIC Education Corporation Trang 45 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong Sale Staff Properties đánh dấu chọn vào ô Journal Recipient đồng thời click Browse chỉ định user administrator sẽ là người nhận 1 bản copy của các user Apply OK Cho các user trong mailbox Sale Staff gởi mail qua lại. Sau đó dùng administrator check mail sẽ thấy email trao đổi giữa các user trong mailbox b. Giới hạn dung lượng sử dụng mailbox cho Storage Sale Staff Trong Server Configuratio n Mailbox nhấn phải chuột trên Sale Staff Properties VSIC Education Corporation Trang 46 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Click tab Limit. Khai báo như sau Exchange Management Console File Action View Help Issue warning at 3800 Prohibit send at 4096 Prohibit send as receive at 4096 Apply OK 3 Microsoft Exchange Organization Configuratio ËJ- j Server Configuration hfa Mailbox Ë Client Access Hub Transport 3 - Unified Messaging - Recipient Configuration i - Pd Mailbox j-Distribution Group Mai Contact I Disconnected Mailbox -Ô Toolbox Mailbox 1 o t Create Fiter VSIC EDUCATION CORPORATE Name A I Role I Version 5JEX2K7 EX2K7 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    24    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.