Exchange 2007 part 7

Exchange 2007 nhận được danh sách các thành viên co cùng thuộc tính state là VSIC-HCM OK Trong màn hình này, click Next Nhấn Next Logon bằng t1 thấy được address list VSICHCM Tương tự cho VSIC-HN 4. OFFLINE ADDRESS LIST : Tạo Ofline Address Book cho nhóm “Tech” tại HCM | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Sẽ nhận được danh sách các thành viên coa cùng thuộc tính State là VSIC-HCM OK Address List PrtíYĩeu m T his aîliOÎisilO O Sw CORPORATION Di. A. ữiganiỉational UnA . . . . 7. . 11 viiclat riet SIC Education Q 12 12 vsiclab net vs Iç E ducâton E á t3 13 VS IC Education Trong màn hình này click Next New Address List i EDUCAWN corporation Condilans Schedule NewAddiess List Completion Step ll Select orKfitionisJ 0 Recipient is it a State or Piovince 0 Recipient is 7 a Department I J Recipient is era Company Custom Attribute I equals Value Custom Atttilxite 2 equal Value Custom Attribute 3 equals Value Lustom Attributed equals Value Custom Attribute 5 equals Value Custom Attribute 6 equals Value Li Step 2 Edit the condition s click an underlined value Address List contains All recipient types in the V lC-HCbf Slate or Flovincefs Nhấn Next New Address List VSIC EDUCATION CORPORATION n Inttoductlon Q Conditions D Schedule New Address List Completion Schedule Specify when the address Sst should be appted and the maxi permitted Io iup Apply Ihe address fet i Ijpnjedwte At lhe slowing lime VSIC Education Corporation Trang 54 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn New New Address List VSIC EDUCATION CORPORATION Introduction New Address List Conditions The address list will be created and applied wih the configc continue. Schedule New Address Lisi Coniiguabon Sunmary Completion i New V5IC-HCM Container V Apply V5IC-HOM Recipients. All recipient types Apply this address list Address List contains Al recipient types 1 the VSIC-HCM State or Provincefs Recipients Ktec Alias -ne inull and StateOrProvince -eq VSIC-HCM Logon bằng t1 thấy được address list VSIC- HCM b. Tương tự cho VSIC-HN 4. OFFLINE ADDRESS LIST Tạo Ofline Address Book cho nhóm Tech tại HCM VSIC Education Corporation Trang 55 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 1. Mở Exchange Management Console

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.