Exchange 2007 part 8

Exchange 2007 Email Address Policy Mục đích: Dùng Email Address Policy để thay đổi email address của các Recipient II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user Hoang Minh Chau (hmchau@) - Tạo user Chung Tan Loc (ctloc@) có thuộc tính Company là : III. Thực hiện: 1. Chỉnh sửa Default Email Policy : Đổi tên domain và ghép First name, Last name thành email address a. Quan sát email address default : Properties trên mailbox của user chọn tab Email address quan sát sau đó đóng lại. | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Email Address Policy I. Mục đích Dùng Email Address Policy để thay đổi email address của các Recipient II. Các bước chuẩn bị Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user Hoang Minh Chau hmchau@ - Tạo user Chung Tan Loc ctloc@ có thuộc tính Company là hiện 1. Chỉnh sửa Default Email Policy Đổi tên domain và ghép First name Last name thành email address a. Quan sát email address default Properties trên mailbox của user chọn tab Email address quan sát sau đó đóng lại b. VSIC Education Corporation Trang 63 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Khai báo sự tồn tại của domain mới Mở Exchange Management Console Organization Configuration - Hub Transport tab Accepted Domain nhấn phải chuột trên vùng trống - New Accepted Domain d. Trong phần Name nhập vào . Chọn Authoritative Domain New New Accepted Domain SIC EDUCATION CORPORATION New Accepted Domain New Accepted Domain Completion Accepted domains are used to define which domains wil be routing. These ate any domains for which you wish to tecerv Name Accepted Domain After Microsoft Exchange accepts e-mail for thrs domain it c ways. Select from the folowing options Authoritative Doman E-mai is delivered to a recipient n C Internal Relay Domain. E -mai is lelayed to an e-mai serv Forest within ihe prgwvaaioti t External Relay Domain E-mai is relayed to an e-mai sen organization by Ihe E dge T ransport server. e. Chọn tab Email Address Policy click phải chuột trên Default Policy Edit f. Hộp thoại Introduction xuất hiện Next VSIC Education Corporation Trang 64 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên g. Hộp thoại Conditions xuất hiện Next h. Trong Email Address click Edit r Edit E-mail Address Policy VSIC EDUCATION CORPORATION 1 IrrfroduclBn n Conditions EMail Addresses E-Maĩl Addresses Schedule e aAjd. . - Mttess . iit the detected address Edit .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    10    1    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.