Exchange 2007 part 9

Exchange 2007 Trong màn hình Conditions Next Hộp thoại Microsoft Exchange xuất hiện Yes Trong trang Actions đánh dấu check vào ô Append disclaimer text using font, size, color . Trong phần Step 2: click vào dòng disclaimer text màu xanh f. Nhập vào thông tinh. VD : VSIC EDUCATION | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Trong màn hình Conditions Next New Transport Rule VSIC EDUCATION CORPORATION B Introduction n Conditions Actions Exceptions Create Rule Completion Conditions Step 1 Selectçondition s from people from a member of distribution list from users inside or outside the organization sent to people sent to a member of distribution list sent to users inside or outside the organization between members of distribution list and distribution list when any of the recipients in the T o field is people when any of the recipients in the To field is a member of distribution list d. Hộp thoại Microsoft Exchange xuất hiện Yes Microsoft Exchange VSIC EDUCATION CORPORATION You didnt select any conditions so this rule will be applied to every message. Is this correct e. Trong trang Actions đánh dấu check vào ô Append disclaimer text using font size color . . Trong phần Step 2 click vào dòng disclaimer text màu xanh New Transport Rule n Introduction Conditions Actions Exceptions Create Rule Completion VSIC EDUCATION CORPORATION Actions Step 1 Select action s log an event with message prepend the subject with string apply message classification 0 append disclaimer text using font size color with separator and fallback t the spam confidence level to value set header with value remove header f. Nhập vào thông tinh. VD VSIC EDUCATION CORPORATION OK 11 VSIC Education Corporation Trang 72 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên g. Quay về màn hình trước đó có thể chỉ định màu cho text bằng cách click vào Gray thay đổi màu tùy thích Next New Transport Rule VSIC EDUCATION CORPORATION Introduction Conditions Actions Exceptions Create Rule Completion Actions Step 1 Select action s log an event with message prepend the subject with string apply message classification 0 append disclaimer text using font size color with separator and fallback set the spam confidence level to value set header with value remove header add a recipient in the T o field addresses

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.