Exchange 2007 part 11

Exchange 2007 Incoming mail & Outgoing mail : localhost Trong Server Properties chọn My server require authentication = . Outlook Web Access: Cấu hình IIS để HTTP và HTTPs (Default : Exchange 2007 chỉ hổ trợ HTTPS) | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Incoming mail Outgoing mail localhost Trong Server Properties chọn My server require authentication Yes Chọn các folder muốn hiển thị. So sánh sự khác biệt giữa POP3 và IMAP4 4. Outlook Web Access Cấu hình IIS để HTTP và HTTPs Default Exchange 2007 chỉ hổ trợ HTTPS VSIC Education Corporation Trang 87 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên a. Vào IIS Web Site nhấn phải chuột trên Default Web Site Properties tab Directory Security. Trong Secure Communicati on Edit b. Bỏ chọn vào ô Require secure channel SSL OK Restart IIS c. Kiểm tra bằng cách mở IE gõ vào địa chỉ như sau https owa or http owa VSIC Education Corporation Trang 88 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 5. RPC over HTTPs a. Vào Add Remove Windows Components Networking Services đánh dấu chọn vào ô RPC over HTTP proxy OK VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.