Bài giảng Quản lý môi trường trong thương mại quốc tế: Phần 2 - ThS. Lê Quốc Cường

Phần 2 của bài giảng "Quản lý môi trường trong thương mại quốc tế" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: hàng rào kỹ thuật môi trường trong thương mại quốc tế; quản lý môi trường trong hoạt động thương mại ở Việt Nam; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG IV. HÀNG RÀO KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ . T n u n v h n thuật t ờn t n th n uốc t Khái niệm chung v hàng rào ỹ thuật m i tr ng Khái niệm hàng rào kỹ thuật môi trƣờng Thuật ngữ rào cản hay hàng rào đƣợc đề cập nhiều trong hoạt động thƣơng mại quốc tế nhƣng cũng chƣa có một khái niệm chính thống về rào cản thƣơng mại mà rào cản thƣơng mại đƣợc hiểu là bất kỳ biện pháp nào gây cản trở đối với hoạt động thƣơng mại. Trong hoạt động thƣơng mại quốc tế rào cản thƣơng mại nói chung đƣợc chia thành Rào cản thuế quan Tariff barriers và rào cản phi thuế quan Non-Tariff barriers . Rào cản thuế quan là rào cản truyền thống sử dụng các biện pháp thuế mà chủ yếu là sử dụng mức thuế cao đánh vào hàng hoá nhập khẩu. WTO thừa nhận và cho phép các nƣớc thành viên đƣợc sử dụng rào cản thuế quan để bảo hộ nhƣng phải ràng buộc và giảm dần để đảm bảo minh bạch hoá và tự do hoá thƣơng mại. Rào cản phi thuế là sử dụng các biện pháp phi thuế quan gây cản trở hoạt động thƣơng mại. Các biện pháp phi thuế nhƣ hạn chế định lƣợng các biện pháp mang tính thủ tục hành chính các biện pháp kỹ thuật Các rào cản phi thuế nhƣ biện pháp hạn chế định lƣợng biện pháp mang tính thủ tục hành chính đƣợc coi là các biện pháp có tính võ võ đoán không có cơ sở khoa học có tác dụng hạn chế thƣơng mại rõ rệt làm bóp méo thƣơng mại tạo nên cạnh tranh không công bằng không phù hợp với các quy định và định chế quốc tế theo WTO phải đƣợc bãi bỏ chỉ có rào cản kỹ thuật thƣơng mại đƣợc phép tồn tại và phải tuân thủ theo quy định của hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thƣơng mại. Cho đến nay rào cản kỹ thuật thƣơng mại ngày càng đƣợc gia tăng sử dụng đƣợc coi là công cụ bảo hộ mậu dịch hiệu quả và hoàn toàn phù hợp với xu hƣớng chung của thƣơng mại quốc tế và thu hút đƣợc sự quan tâm của nhiều nhà kinh tế và tổ chức kinh tế trên thế giới. Trong một nghiên cứu của mình các nhà kinh tế học Thornsbusy Robert và Deremer đã đƣa ra khái niệm về rào cản kỹ thuật thƣơng mại Rào cản kỹ thuật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    105    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.