Ebook Cunningham and Gilstrap’s operative obstetrics: Part 2

Continued part 1, part 2 of ebook "Cunningham and Gilstrap’s operative obstetrics" provide readers with content about: intrapartum; episiotomy and obstetric anal sphincter lacerations; peripartum hysterectomy; placenta previa and morbidly adherent placenta; urologic and gastrointestinal injuries; postpartum; management of postpartum hemorrhage; genital tract lacerations and hematomas; . Please refer to the ebook for details! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.