Design and Implementation Guidelines for Web Clients- P1

Thông tin trong tài liệu này, bao gồm URL và Internet trang web khác Web tài liệu tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Thông thường, các sự Ví dụ các công ty, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ e-mail, biểu tượng, người, địa điểm và các sự kiện được miêu tả đây là hư cấu, và không có hiệp hội với bất kỳ công ty, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ e-mail, logo, người, địa điểm hoặc sự kiện là có chủ đích hoặc hàm ý. Tuân thủ tất cả áp dụng luật bản quyền là trách nhiệm. | Information in this document including URL and other Internet Web site references is subject to change without notice. Unless otherwise noted the example companies organizations products domain names e-mail addresses logos people places and events depicted herein are fictitious and no association with any real company organization product domain name e-mail address logo person place or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright no part of this document may be reproduced stored in or introduced into a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise or for any purpose without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents patent applications trademarks copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft the furnishing of this document does not give you any license to these patents trademarks copyrights or other intellectual property. 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. Version Microsoft MS-DOS Windows Windows NT Windows Server Active Directory MSDN MSN Visual Basic Visual C and Visual Studio are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and or other countries. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. Contents Chapter 1 The Presentation Layer 1 Introduction. .1 How To Use This Guide. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.