Đặc điểm địa hóa thạch học đá magma bazan và đặc điểm nguồn manti khu vực biển Đông và lân cận trong kainozoi

Bài viết Đặc điểm địa hóa thạch học đá magma bazan và đặc điểm nguồn manti khu vực biển Đông và lân cận trong kainozoi được nghiên cứu với mục tiêu là bổ sung các kết quả phân tích mới tại khu vực ven biển Nam Trung Bộ kết hợp với các kết quả nghiên cứu trước. Từ nguồn số liệu này, tiến hành phân tích đặc điểm địa hóa các đá mama bazan và xác định đặc điểm nguồn nóng chảy manti khu vực. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.