Giáo trình lý thuyết môn quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức. | Quan Trị Nhan Sự QUAN TRỊ NHAN Sư Thảo Soạn BUi Hoang LỢi TU Sảch CUả Nhả Quản Trị Kinh Doanh Trang 1 Quan Trị Nhan Sự Phan một Tổng quat Chương một Đại cương về Quan Trị Nhan Sự1 I. Điềm xuất phat Cấp Quan Trị Nhan Sự chưa trang bị đủ kiến thức ve những nhom hưởng lợi ích co đông khách hang nhan viến chính quyến đoan thế Thiếu phôi hợp giữa cac chức nang trong Quan Trị Nhan Sự Thiếu phoi hợp giữa cấp quan trị va nhan viến đế ững dung Quan Trị Nhan Sự Thanh qua chữa đanh gia kha ch quan Bon bật quan trị nhan sự 1 . Giởi hang trong điếu hanh quan ly 2 . Trữởng bo phận ap dung phữởng thức Quan Trị Nhan Sự theo chỉ đao cua lanh đao khong tao được anh hưởng hâu thuần 3 . Quan trị trực tuyến kiếm luon điếu hanh nhan sự trữởng bo phạn chỉ bo sung thiếu sot 4 . Trữởng bo phạn la đoi tac chiến lữỢc thanh viến cua ban lanh đao. Trữởng bo phạn đai diến cho toan thế nhan viến trong doanh nghiếp trực tiếp lam viếc vởi ban lanh đao nham thiết kế kiếm nghiếm va ững dung những mo hình quan trị nhan sự vao chiến lữỢc phat triến cua doanh Có mô thức Quản Trị Nhân Sự thì thiếu khảo nghiệm chi tiết có khảo nghiệm chi tiết thì thiếu mô thức - nhả nghiên cựu thì thiếu tong thế hói nhảp so sảnh đả vân hóả Mộ hình tuan hoan quan điềm tong thề định hướng viền canh QTNS II. Định nghĩa Trang 2 Quan Trị Nhan Sự QTNN là sự phoi hợp một cách tong the các hoạt động hoạch định tuyển mộ tuyển chọn duy trì phát triển động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhàn sự thong quạ to chực nhám đạt đựợc mục tiêu chiến lựợc vạ định hựông viên cạnh cuạ to chực. Tai nguyên nhan sự la tất ca mọi co nhan tham gia bất cứ hoạt động nao To chức cộ thê lớn nhộ đơn gian hay phức tap la chính trị hay tranh cử Quan trị nhận sự hiên diên khắp moi phong ban III. Muc tiêu QTNS Quan trị nhận sự nham phu vu Khách hang QTNS định hựơng thị trựơng Cồ đông QTNS định hựơng lơi nhuân Nhan viên QTNS định hựơng nhan ban Môi trường QTNS định hựơng sinh thai Định hựơng theo tam nhìn chiến lựơc tai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.