Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ Phần INTIMEX Mỹ Phước

Đề tài "Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ Phần INTIMEX Mỹ Phước" tập trung phân tích quy trình tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ Phần INTIMEX Mỹ Phước. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX MỸ PHƢỚC Sinh viên thực hiện Tăng Thị Trà Lớp D17QT05 Khoá 2017 2020 Ngành Quản trị kinh doanh Giảng viên hƣớng dẫn ThS. Võ Hoàng Ngọc Thủy MỤC LỤC Bình Dƣơng tháng 11 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ Phần INTIMEX Mỹ Phƣớc là công trình do chính tôi thực hiện nghiên cứu và soạn thảo dƣới sự hƣớng dẫn của ThS. Võ Hoàng Ngọc Thủy. Các nội dung và kết quả nghiên cứu là trung thực không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dƣới bất kỳ hình thức nào. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho phân tích đánh giá đều đƣợc thu thập từ các nguồn khác nhau và ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra trong quá trình viết báo cáo có tham khảo các tài liệu liên quan nhằm khẳng dịnh thêm sự tin cậy và cấp thiết của đề tài. Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã đƣợc thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định. Nếu phát hiện có bất cứ sự vi phạm nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình. Bình Dương ngày 23 tháng 11 năm 2020 Ngƣời thực hiện Tăng Thị Trà i LỜI CẢM ƠN Xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Công ty Cổ Phần INTIMEX Mỹ Phƣớc vì đã tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ để em hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp. Cảm ơn chị Phan Thị Bích Ngọc đã tạo điều kiện dành ra thời gian quý báu để hƣớng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân. Cảm ơn trƣờng Đại học Thủ Dầu Một vì đã tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc với thực tế và làm việc tại doanh nghiệp để hỗ trợ cho bài báo cáo tốt nghiệp. Cảm ơn Khoa kinh tế vì đã bỏ không ít thời gian trong công tác chuẩn bị cho sinh viên tập huấn trƣớc phân công giáo viên hƣớng dẫn cũng nhƣ luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên. Cuối cùng xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hƣớng dẫn cô Võ Hoàng Ngọc Thủy ngƣời đã .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    112    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.