Chính sách quản trị địa phương tốt: Vấn đề và giải pháp

Bài viết Chính sách quản trị địa phương tốt: Vấn đề và giải pháp tổng hợp lại những tiêu chuẩn của một chính sách tốt và nêu ra tiêu chuẩn của chính sách quản trị địa phương tốt. Đồng thời, bài viết cũng xác định được vấn đề và giải pháp chính sách quản trị địa phương tốt hiện nay. | CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ ĐỊA PHƢƠNG TỐT VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP ThS Lê Văn Gấm Khoa Hành chính - Luật Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một Bình Dƣơng Tóm tắt Trong bối cảnh môi trường quản trị công hiện nay chính sách quản trị địa phương tốt là một chính sách cơ bản và rất cần thiết cho việc quản trị địa phương. Thời gian qua vấn đề chính sách quản trị địa phương đã được quan tâm nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của công dân vào quá trình quản trị công nói chung và quản trị địa phương n i riêng. Tuy nhiên công tác quản trị địa phương cũng còn những bất cập cần phải được nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. ài viết tổng hợp lại những tiêu chuẩn của một chính sách tốt và nêu ra tiêu chuẩn của chính sách quản trị địa phương tốt. Đồng thời bài viết cũng xác định được vấn đề và giải pháp chính sách quản trị địa phương tốt hiện nay. Từ khóa Chính sách quản trị địa phương tốt quản trị địa phương tốt vấn đề và giải pháp chính sách quản trị địa phương tốt. Một trong những xu hƣớng phát triển của nền quản trị địa phƣơng tốt hiện nay là bảo đảm sự tham gia thực chất của ngƣời dân hƣớng tới quyền lợi của ngƣời dân và khẳng định vai trò quan trọng của chính quyền địa phƣơng - với tƣ cách là chủ thể đặc biệt của chính sách quản trị địa phƣơng tốt. Theo đó chính sách quản trị địa phƣơng tốt đòi hỏi phải có sự tham gia của cộng đồng chính sách nhƣ ngƣời dân doanh nghiệp và nhà nƣớc chính quyền địa phƣơng nhằm gắn liền giữa chính quyền địa phƣơng với quản trị địa phƣơng lacal governance theo sự thâm nhập của thuật ngữ Quản trị Nhà nƣớc tốt good governance vào chính quyền địa phƣơng. Bài viết này tập trung nghiên cứu khái niệm về quản trị địa phƣơng chính sách quản trị địa phƣơng tốt tiêu chuẩn của chính sách quản trị địa phƣơng tốt và xác định vấn đề và giải pháp chính sách quản trị địa phƣơng tốt. Trong nhà nƣớc đƣơng đại một trong những chức năng cơ bản của nhà nƣớc là đảm bảo phúc lợi chung cho toàn xã hội. Theo đó các chính sách của nhà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    41    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.