Influence of temperature and pH conditions on the swelling properties of rice straw derived cellulose hydrogel

Cellulose, one of the renewable and biodegradable polymers, has been extensively studied as a raw material for a newly and fully bio-based hydrogel. The synthesis of bio-hydrogel is based on the dissolution of extracted cellulose from rice straw in tetrabutylphosphonium hydroxide (TBPH) solvent followed by the gelation using epichlorohydrin (ECH) crosslinkers. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    846    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.