Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Trà Vinh

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Trà Vinh" trình bày cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp chế biến thủy sản; Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Trà Vinh; Hàm ý chính sách phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Trà Vinh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỊ TUYẾT ANH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI TỈNH TRÀ VINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng Năm 2022 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỊ TUYẾT ANH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI TỈNH TRÀ VINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Kinh tế Phát triển Mã số NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. TS. Ninh Thị Thu Thủy 2. TS. Lê Bảo Đà Nẵng Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung luận án là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu sử dụng trong phân tích có nguồn gốc rõ ràng đã công bố theo đúng quy định. Kết quả nghiên cứu được sử dụng trong luận án này là trung thực và chưa từng được dùng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận án Dương Thị Tuyết Anh ii MỤC LỤC TRANG BÌA LỜI CAM ĐOAN . i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. vi DANH MỤC CÁC DANH MỤC CÁC HÌNH . ix MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4 4. Tổng quan nghiên cứu đề tài . 5 5. Điểm mới của luận án . 14 6. Kết cấu của luận án . 15 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN . 16 . Những vấn đề chung về phát triển công nghiệp chế biến thủy sản . 16 . Khái quát về công nghiệp chế biến thủy sản . 16 . Khái niệm phát triển công nghiệp chế biến thủy sản . 18 . Vai trò của phát triển công nghiệp chế biến thủy sản . 21 . Các lý thuyết liên quan đến phát triển công nghiệp . 22 . Lý thuyết tăng trưởng cổ điển Mô hình tăng trưởng kinh tế cổ điển của David Ricardo . 22 . Lý thuyết về tăng trưởng tân cổ điển Hàm sản xuất Cobb- Douglas . 23 . Lý thuyết về tăng trưởng tân cổ điển Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow Solow- Swan . 23 . Mô hình hai khu vực của Harry . 24 . Một số lý thuyết phát triển khác . 25 . Nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    120    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.