Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua thù lao tài chính tại Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long (TLE)

Luận văn "Tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua thù lao tài chính tại Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long (TLE)" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua đãi ngộ tài ch nh trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua thù lao tài chính tại Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long (TLE); đề xuất giải pháp tăng cường tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua th lao tài chính tại Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long (TLE). Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI - PHẠM THỊ MINH DIỆP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA THÙ LAO TÀI CHÍNH TẠI TẬP ĐOÀN THANG MÁY THIẾT BỊ THĂNG LONG TLE . LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI - PHẠM THỊ MINH DIỆP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA THÙ LAO TÀI CHÍNH TẠI TẬP ĐOÀN THANG MÁY THIẾT BỊ THĂNG LONG TLE . Chuyên ngành Quản trị nhân lực Mã số 8340404 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ MINH HÒA HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các tài liệu trích dẫn đƣợc trích nguồn rõ ràng. Tác giả luận văn Phạm Thị Minh Diệp LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình từ các cơ quan tổ chức và cá nhân. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến các tập thể cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Trƣớc hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Lao động Xã hội Tập thể giảng viên Khoa Quản lý Nguồn nhân lực những ngƣời đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trƣờng. Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thị Minh Hòa ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các anh chị em tại Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long đã giúp đỡ tôi thu thập thông tin và tổng hợp số liệu trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế luận văn đƣợc hoàn thiện không thể .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    77    2    18-06-2024
134    256    6    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.