Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Luận văn "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Yên Châu; đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Yên Châu. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI HÀ MINH HIẾU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI HÀ MINH HIẾU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA Chuyên ngành Quản trị nhân lực Mã số 8340404 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ MINH HÒA Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan bài luận văn thạc sỹ là công trình nghiên cứu thực sự nghiêm túc của bản thân em đƣợc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kiến thức chuyên ngành nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế tại Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội huyện Yên Châu dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên TS. Nguyễn Thị Minh Hòa. Các số liệu bảng biểu sử dụng trong bài luận văn là trung thực đƣợc Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội huyện Yên Châu cho phép sử dụng. Các nhận xét đề xuất đƣợc rút ra từ quan sát thực tiễn kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Em xin khẳng định lời cam đoan này là hoàn toàn đúng sự thật Em xin chân thành cảm ơn Yên Châu ngày 04 tháng 11 năm 2021 Sinh viên Hà Minh Hiếu ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài luận văn thạc sỹ em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trƣờng Đại học Lao động Xã hội đã tận tình truyền đạt kiến thực trong suốt 2 năm học giúp em có kiến thức nền tảng để hoàn thành bài luận văn thạc sỹ này và làm hành trang quý báu cho em tự tin trong nghề nghiệp của bản thân trong tƣơng lai. Đặc biệt em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên TS. Nguyễn Thị Minh Hòa đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian hoàn thành Luận văn thạc sỹ này. Em xin chân thành cảm ơn Yên Châu ngày 04 tháng 11 năm 2021 Sinh viên Hà Minh Hiếu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC VIẾT TẮT . vi DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU . vii LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    411    1    19-07-2024
9    89    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.