Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo kịch bản biến đổi khí hậu RCP4.5 (giai đoạn 2016-2035) tại tỉnh Đắk Lắk

Bài viết Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo kịch bản biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016-2035) tại tỉnh Đắk Lắk trình bày tiến hành chồng xếp bản đồ định hướng phát triển kinh tế, xã hội, bản đồ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ dự báo mức độ khô hạn, bản đồ mức độ xói mòn của tỉnh Đắk Lắk. | ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2016 - 2035 TẠI TỈNH ĐẮK LẮK Trần Xuân Biên1 Phạm Thanh Tâm2 1 Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa 2 UBND Phường 1 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt Đắk Lắk là tỉnh có tiềm năng lớn trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây Đắk Lắk cũng là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đặc biệt là hiện tượng khô hạn xói mòn rửa trôi. Theo kịch bản biến đổi khí hậu đầu thế kỷ 2016 - 2035 bằng công nghệ ArcGIS nghiên cứu đã xác định được mức độ khô hạn và xói mòn tại tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu tiến hành chồng xếp bản đồ định hướng phát triển kinh tế xã hội bản đồ tái cơ cấu ngành nông nghiệp bản đồ quy hoạch sử dụng đất bản đồ dự báo mức độ khô hạn bản đồ mức độ xói mòn của tỉnh Đắk Lắk. Đề xuất đến năm 2035 diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng ha chiếm 43 13 tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó đất trồng cây hàng năm là ha đất trồng cây lâu năm là ha . Đất lâm nghiệp có diện tích khoảng ha chiếm 44 95 tổng diện tích tự nhiên . Từ khóa Biến đổi khí hậu Khô hạn Xói mòn Đắk Lắk. Abstract Proposed use of agricultural land by climate change Scenario phase 2016 - 2035 in Dak Lak province Dak Lak is known as a province with great potential for agricultural production development. In recent years Dak Lak is also one of the localities most affected by climate change especially the phenomenon of drought erosion and washout. According to the climate change scenario at the beginning of the century 2016 - 2035 using ArcGIS technology the research has determined the degree of drought erosion and washout in Dak Lak province. Conduct research to superimpose maps of economic and social development orientations agricultural restructuring map land use planning map drought forecast map erosion level map of Dak Lak province. It is proposed that by 2035 the area of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.