Sự phong phú, đa dạng và độc đáo trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu

Bài viết Sự phong phú, đa dạng và độc đáo trong cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu trình bày khái quát nên sự phong phú, đa dạng và và độc đáo của cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu trong đối sánh với cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Huy Cận và thơ Đường. | SỰ PHONG PHÚ ĐA DẠNG VÀ ĐỘC ĐÁO TRONG CẤU TRÚC TIẾT ĐIỆU DÒNG THƠ 7 CHỮ CỦA XUÂN DIỆU TS. Nguyễn Thị Hồng Sanh Tóm tắt Thi tiết là một hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu thơ. Bài nghiên cứu đi vào khảo sát thống kê miêu tả cấu trúc tiết điệu thơ 7 chữ của Xuân Diệu theo mô hình tiết điệu đúng chuẩn lệch chuẩn hay sai chuẩn. Trên cơ sở đó chúng tôi khái quát nên sự phong phú đa dạng và và độc đáo của cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu trong đối sánh với cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Huy Cận và thơ Đường. Từ khóa thi tiết tiết điệu thơ 7 chữ đa dạng phong phú độc đáo 1. Dẫn nhập Nhà ngôn ngữ học Lý Toàn Thắng cho rằng Thi tiết Metrics Meter là phương pháp nghiên cứu các âm tiết ngắn - dài có trọng âm - không trọng âm . và cách tổ hợp các âm tiết này trong dòng thơ câu thơ bài thơ tức là nghiên cứu cấu trúc tiết điệu của thơ 3 13 . Trên thế giới khái niệm thi tiết không xa lạ nhưng ở Việt Nam việc áp dụng lí thuyết thi tiết vào khảo nghiệm nghiên cứu thơ còn hạn chế trừ công trình Thi luật thơ lục bát trong Truyện Kiều của tác giả Lý Toàn Thắng. Với mong muốn tiếp cận thơ theo một hướng mới trong bài viết này chúng tôi áp dụng lí thuyết thi tiết để phân tích cấu trúc tiết điệu dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu. Qua quá trình thống kê và xử lí ngữ liệu bài viết bước đầu đưa ra một số nhận xét đánh giá về việc xây dựng cấu trúc tiết điệu của nhà thơ Xuân Diệu khi sáng tác. 2. Nội dung Trong quá trình khảo sát cấu trúc tiết điệu từ 892 dòng thơ của 223 đoạn thơ 7 chữ của Xuân Diệu trong tuyển tập Thơ Mới 1932 1945 tác giả và tác phẩm của NXB Hội nhà văn năm 2001 chúng tôi quan niệm mỗi khổ thơ trong bài thơ 7 chữ của Xuân Diệu có tư cách như một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Và cấu trúc tiết điệu của mỗi dòng thơ được phân tích dựa trên luật vần bằng và luật vần trắc của thất ngôn tứ tuyệt Đường thi. Ngữ liệu được xử lí theo cách thức tiếp cận của tác giả Lý Toàn Thắng trong Thi luật thơ lục bát trong Truyện Kiều nghĩa là dựa theo sự phân bố của thanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    242    1    20-07-2024
84    214    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.