Kết hợp các tài khoản trực tuyến với Gladinet- phần 3

Kết hợp các tài khoản trực tuyến với Gladinet- phần 3 Thêm các tài khoản lưu trữ khác Gladinet không giới hạn các tài khoản lưu trữ trực tuyến, vì vậy bạn có thể thêm và sử dụng nhiều tài khoản cùng 1 lúc. Để làm việc này, chọn ổ networked drive (thông thường là ổ Z:\) và kích đúp vào đường dẫn Click to mount [cloud storage]: Lựa chọn tài khoản từ danh sách, tại đây chúng tôi sẽ làm với tài khoản Google Docs: Điền thông tin đăng nhập của tài khoản tương ứng: Nhấn Finish để kết thúc bước thiết lập. | T 7- J 1 r À A 1 1 À À k r Kêt hợp các tài khoản trực tuyên với 11 J 1 Ă Gladinet- phân 3 Thêm các tài khoản lưu trữ khác Gladinet không giới hạn các tài khoản lưu trữ trực tuyến vì vậy bạn có thể thêm và sử dụng nhiều tài khoản cùng 1 lúc. Để làm việc này chọn ổ networked drive thông thường là ổ Z và kích đúp vào đường dẫn Click to mount cloud storage Lựa chọn tài khoản từ danh sách tại đây chúng tôi sẽ làm với tài khoản Google Docs Điền thông tin đăng nhập của tài khoản tương ứng Nhấn Finish để kết thúc bước thiết lập tài khoản và Gladinet sẽ tự động thêm tài khoản lưu trữ này vào máy tính

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    14    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.