Tài liệu tham khảo: Đại số tổ hợp

Đại số tổ hợp ( Luyện thi đại học ) - Trần Gia Huy | LTĐH mon TOAN To hỢp 1 Trần Gia Huy ĐẠI SÓ TO HỌP Hoan vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp H jgw A isềmíỉỉ mlìầỉĩĩị SĂSỈ ỉbăđ íì ỉ ẩm isĩlmỉ s 1 Quy tắc cong Nếu co m cách chọn đổi. tượng x n cách chọn đổi. tượng y và nếu cách chọn đổi. tượng x không trùng với bát ky cách chọn đôi tượng y náo thì cô m n cách chọn mọt trong các đôì tượng đá chô. VD CỌ 8 quyến sách khác nháù vá 6 quyến vợ khác nháù. Hỏi cọ báọ nhiêu cách chọn mọt trọng các quyến đọ Vì cỌ 8 cách chọn 1 quyến sách vá 6 cách chọn 1 quyến vợ khi chọn sách thì khỌng chọn vợ hiến nhiến cỌ 8 6 14 cách chọn 2 Quy tắc nhắn Nếu cỌ m cách chọn đối. tượng x vá sáu đọ vợi mỗi cách chọn x như thế cỌ n cách chọn đối. tượng y thì cỌ m x n cách chọn đọi tượng x y . VD CỌ 18 đọi bóng đá thám giá thi đấu. HỌi cỌ báọ nhiêu cách tráọ 3 lọái huy chượng váng bác đồng chọ bá đọi nhất nhì bá biết ráng mỌi đọi chỉ cỌ thế nhán nhiều nhất lá 1 huy chượng vá đọi náọ cung cỌ thế đọát huy chượng Trược tiến cỌ 18 cách tráọ huy chượng váng. Sáu đọ cỌ 17 cách tráọ huy chượng bác Sáu đọ còn 16 đọi cỌ thế nhán huy chượng đọng váy cỌ 16 cách tráọ o Thêo quy tác nhán cỌ 18 x 17 x 16 4896 cách tráọ nn Tl Ị ỉm ộ CẵỉSffs Ế ỉT Tể ỀuữỊp s Hoan vị Chỉnh hợp Tô9 hợp Pn n n 1 k n Ak n n-k 1 k n Cn k n-k 0 k n n n n - 1 n 0 1 Ank k Cn An 1 An n C0 Cn 1 v n v n 1 Cn-k Ck n n z ik-1 z ik z ik Cn-1 Cn-1 Cn Pn An so cách xếp n phần tử vào n vi trí cô thứ tự so cách chon k phần tự trong n phần tử co thử tự so cách chon rà táp hơp con k phần tử trong táp hơp n phán tử khong thử tử CAC DANG TOAN 1 _S_ử dụng các công thức hoán vi chỉnh hơp_ tổ hơp giải pt bpt hpti LTĐH mon TOAN Tồ hỢp 2 Trần Gia Huy 1 Giải phương trình C4 cx 2cx ì x nguyên dương I x 6 x x 2x 1 1 2 1 1 2 pt 4 x-4 6 x-6 5 x-5 x-5 x-4 5 x-5 x-5 x-4 30 5 x-5 30 x2 -9x 20 12 x-4 x2-21x 98 0 2 Giải bất phương trình ĐK x nguyên vả x 3 1 2x 2 2x-2 x x-2 x 14 nhản x 7 nhản 6 x 2x-1 2x 10 -22-----x x-1 x-2 x-1 10 x3 x-3 2 2x2 - x-x2 x x2 - 3x 2 10 3x 12 x 4 So đk 3 x 4 . 2AÍ 5CX 90 3 Giải hệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    13    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.