Mẹo Lập Trình p 4

Part 4 Áp các kiểu cho các Web Control Có nhiều cách khác nhau để sử dụng các kiểu cho các Web control. Một trong các các thường dùng nhất là sử dụng các style sheet. Bạn có thể áp dụng các của của Web control một cách tự động và .NET Framework class library có cung cấp các lớp để thực hiện việc này. | íwữiw D DIE LỆÍP rètaln Part 4 . . . string width ScreenWidth string height ScreenHeight Session width width Session height height Width width Height height script head body form runat server ID Form1 asp Table Width 100 Runat server ID Table1 asp TableRow asp TableCell HorizontalAlign Center asp Label ID Label1 Runat server asp Label asp TableCell asp TableRow asp Table form body html Bây giờ bạn có thể có các giá trị và lưu vào session và sử dụng các giá trị ở bất cứ đâu trong web application Áp các kiểu cho các Web Control Có nhiều cách khác nhau để sử dụng các kiểu cho các Web control. Một trong các các thường dùng nhất là sử dụng các style sheet. Bạn có thể áp dụng các của của Web control một cách tự động và .NET Framework class library có cung cấp các lớp để thực hiện việc này. The Class Lớp Style được định nghĩa trong namespace để thể hiện kiểu của một Web server control. Lớp này cung cấp các thuộc tính có thể được sử dụng để áp dụng cho một hoặc nhiều Web control. Sử dụng các thuộc tính trên bạn có thể đặt màu background foreground độ rộng border và kiểu và kích thước của Web server controlcontrols to provide a common appearance. Using these properties you can set the . Table 1 describes the Style class properties. Các thuộc tính của lớp Style BackColor BorderColor Borderstyle BorderWidth CssClass Font ForeColor Height Width Lấy và định màu background của Web server control Lấy và định màu border của Web server control Lấy và định kiểu border của the Web server control Lấy và định độ rộng border của Web server control Lấy và định render CSS class của Web server control trên máy client. Lấy và định các thuộc tính liên quan font của the Web server control Lấy và định màu foreground của Web server control. Lấy và định chiều cao của Web server control. Lấy và định chiều rộng của Web server control. The .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    10    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.