Mẹo Lập Trình p 5

Part 5 Đọc và ghi vào Cookies trong Cookie là một khái niệm khá quen thuộc trong trong lập trình Web, tuy nhiên khi .NET ra đời rất nhiều người không hiểu cách sử dụnh chúng có gì thay đổi và các thức làm việc có còn như xưa? Có rất nhiều cách định danh trong như và , nhưng còn về cookie | WE J P TtRBInl Part 5 o o tempstr tempstr Three Case 4 tempstr tempstr Four Case 5 tempstr tempstr Five Case 6 tempstr tempstr Six Case 7 tempstr tempstr Seven Case 8 tempstr tempstr Eight Case 9 tempstr tempstr Nine Case 10 tempstr tempstr Ten Case 11 tempstr tempstr Eleven Case 12 tempstr tempstr Twelve Case 13 tempstr tempstr Thirteen Case 14 tempstr tempstr Fourteen Case 15 tempstr tempstr Fifteen Case 16 tempstr tempstr Sixteen Case 17 tempstr tempstr Seventeen Case 18 tempstr tempstr Eighteen Case 19 tempstr tempstr Nineteen End Select numstr numstr 10 - Int numstr 10 10 End If return tempstr End Function Public Function WebMethod AmericanNumerals numstr As double As String Dim tempstr as string Dim newstr as string numstr Cdbl numstr If numstr 10 A 24 Then return Too big Exit Function End If If numstr 10 a 9 Then newstr AmericanNumerals Int numstr 10A9 numstr numstr 10 a 9 - Int numstr 10 a 9 10 a 9 If numstr 0 Then tempstr tempstr newstr Billion Else 31 Copyright http tempstr tempstr newstr Bullion End If End If If numstr 10 A 6 Then newstr AmericanNumerals Int numstr 10 a 6 numstr numstr 10 a 6 - Int numstr 10 a 6 10 a 6 If numstr 0 Then tempstr tempstr newstr Million Else tempstr tempstr newstr Million End If End If If numstr 10 a 3 Then newstr AmericanNumerals Int numstr 10 a 3 numstr numstr 10 a 3 - Int numstr 10 a 3 10 a 3 If numstr 0 Then tempstr tempstr newstr Thousand Else tempstr tempstr newstr Thousand End If End If If numstr 10 a 2 Then newstr AmericanNumerals Int numstr 10 a 2 numstr numstr 10 a 2 - Int numstr 10 a 2 10 a 2 If numstr 0 Then tempstr tempstr newstr Hundred Else tempstr tempstr newstr Hundred And End If End If If numstr 20 Then Select Case Int numstr 10 Case 2 tempstr tempstr Twenty Case 3 tempstr tempstr Thirty Case 4 tempstr tempstr Forty Case 5 tempstr tempstr Fifty Case 6 tempstr tempstr Sixty Case 7 tempstr tempstr Seventy Case 8 tempstr tempstr Eighty Case 9 tempstr tempstr Ninety End Select numstr numstr 10 -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    23    1    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.