Mẹo Lập Trình p 6

Part 6 Đọc Pop3 E-mail bằng Với sức mạnh của .NET bạn có thể làm được nhiều việc trước kia với ASP chuẩn bạn rất khó thực hiện và đôi lúc không thể thực hiện được. i-Today hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc Pop3 Email bằng | mữlMS BMẸ IW Part 6 Makovision Username VASC Makovision Option Restricted Dim strValue as String for each strValue in Makovision .values b strValue b Makovision strValue BR next trong Body form runat server asp label id MakCookie runat server form Đọc Pop3 E-mail bằng Với sức mạnh của .NET bạn có thể làm được nhiều việc trước kia với ASP chuẩn bạn rất khó thực hiện và đôi lúc không thể thực hiện được. i-Today hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc Pop3 Email bằng @page HTML HEAD title Pop3 mail check title HEAD body bgcolor white if isPostback then readMail else form id calc method post runat server 38 Copyright http P Host asp TextBox id host runat server asp TextBox P User asp TextBox id user runat server asp TextBox P Pass asp TextBox TextMode Password id pass runat server asp TextBox P asp Button id Button1 runat server Text Login asp Button FORM end if body HTML script language vb runat server dim tcpC as New Function SendCommand byRef netstream as byVal sToSend as String dim bData as Byte bData 0 Return GetResponse netstream End Function Function GetResponse byRef netstream as dim bytes As Byte dim ret as integer bytes 0 dim returndata As String bytes return returndata End Function 39 Copyright http Function ReadMail host as string user as string pass as string dim netstream as dim thisResponse as string try host 110 catch ex as exception Error connecting to host - Please check your details and try again end try netstream thisResponse GetResponse netstream

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.