Mẹo Lập Trình p 7

Part 7 Xuất(Generate) động (Dynamically ) tập tin PDF sử dụng Hiện nay có rất nhiều cách để xuất động các tập tin PDF. Cách phổ biến được biết là sử dụng ASP với Acrobat Full Vesion ( hoặc ) và Acrobat FDF Toolkit. Với rất nhiều lập trình viên đang lúng túng để thực hiện công việc này. i-Today xin hướng dẫn các bạn cách làm. | ĩwữwiỉ MẼ y ip TOW Part7 o o Get LastName mstrLastName End Get Set ByVal Value As String mstrLastName Value End Set End Property Public Property DOB As Date Get DOB mdtDOB End Get Set ByVal Value As Date mdtDOB Value If DateDiff Value Now 60 Then RaiseEvent Senior End If End Set End Property End Class Bước 3 Một khi assembly được tạo chúng ta tạo một Type librảy để COM Client có thể sử dụng Assembly. Chúng ta theo các option sau cho COM Type Library Exporter Sử dụng Type Library Exporter các lớp và giao diện interface được chứa trong một assembly được chuyển thành dạng một COM Lib. Một khi TypeLib được tạo COM client có thể tạo một instance của các lớp .NET và gọi các phương thức như chúng là một đối tượng COM. TypeLibConverter Class TypeLibConverter Class của namespace cung cấp các phương thức để chuyển một assembly thành một TypeLib. Assembly Registration Tool Assembly Registration Tool đọc metadata trong một assembly và thêm các mục cần thiết vào registry. Assembly Registration tool có thể generate và đăng ký một loại thư viện khi bạn sử dụng tlb option. COM clients yêu cầu các loại thư viện đó khi cài đạt vào trong Windows registry. Nếu không sử dụng option này chỉ đăng kýnhư là một assembly không như type library. The .NET Services Installation Tool xem thêm MSDN Trong ví dụ của chúng ta sẽ sử dụng để tạo TypeLib từ các class và Interface được định nghĩa trong . regasm tlb Bước 4 Bây giờ .NET component nên được cài vào GAC global assembly cache để làm việc với COM Code dir Gacutil -i Bước 5 Sử dụng 45 Copyright http COM Component Class Emps Option Explicit Private Emps As Private Sub Class_Initialize Set Emps New Dim objEmp As CEmp Set objEmp New CEmp John Doe 01 01 1970 0 objEmp Set objEmp New CEmp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.