Mẹo Lập Trình p 8

Part 8 Đổi địa chỉ IP của máy Local sử dụng và C# Tất cả các thông tin setting thông số mạng đều được lưu trong Registry và để thay đổi không có gì dễ hơn là chúng ta thay đổi các thông tin trong Registry. | IĨWữlỉW iwo ỉẬP WiiW Part 8 CODEGEN This method call is required by the Web Form Designer Do not modify it using the code editor. InitializeComponent End Sub End Region Private Sub Page_Load ByVal sender As Object ByVal e As Handles If Not IsPostBack Then Hide the calendar on initial page load End If End Sub Private Sub btnStartDate_Click ByVal sender As ByVal e As Handles Dim dSelDate As Date If IsDate Then dSelDate End If Select a start date dSelDate txtStartDate 59 220 End Sub Private Sub btnEndDate_Click ByVal sender As ByVal e As Handles Dim dSelDate As Date If IsDate Then dSelDate End If Select an end date dSelDate txtEndDate 86 220 End Sub End Class Đổi địa chỉ IP của máy Local sử dụng và C Tất cả các thông tin setting thông số mạng đều được lưu trong Registry và để thay đổi không có gì dễ hơn là chúng ta thay đổi các thông tin trong Registry. Bước 1 Mở HKEY_LOCAL_MACHINE và mở khoá SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion NetworkCards 1. 1là card mạng đầu tiên. Nếu bạn nhiều card trên máy chúng sẽ hiển thị bằng các con số. Trong khoá này có giá trị gọi làmà chúng ta cần lưu ở bước tiếp theo. Bây giờ bạn đóng khoá này lại. Bước 2 Mở lại HKEY_LOCAL_MACHINE và mở khoá SYSTEM CurrentControlSet Services SERWCE-WAME Parameters Tcpip. Và chắc bạn mở khoá này với quyền Write. 52 Copyright http Bước 3 Bây giờ các bạn có thể thay đổi địa chỉ IP giá trị đều lưu dưới giá trị nhị phân vì vậy bạn phải chuyển thành nhị phân trước khi lưu vào Registry. Dùng hàm GetBytes Now you can change the Ip address for the IPAddress DefaultGateway keys etc. The value type of these keys is binary so you must make sure that you

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.