Mẹo Lập Trình p 9

Part 9 Vòng lặp trong một Form (.NET) Đây là một đoạn code giúp bạn nhanh chóng hiển thị tất cả các giá trị của một form được post đến một trang .NET. Rất tiện dụng khi bạn xử lý thông tin được post. | ME 04lP fa Part 9 return dr public void Select out SQLDataReader dr string commandName dr null try SQLConnection cnn new SQLConnection SQLCommand cmd new SQLCommand commandName cnn out dr null catch Exception e ErrorLog errLog new ErrorLog commandName public void Insert string commandName params object args try SQLConnection cnn new SQLConnection SQLParameter parm new SQLParameter SQLCommand cmd new SQLCommand commandName cnn parm new SQLParameter @au_id 11 @au_id .Value args 0 parm new SQLParameter @au_lname 40 @au_lname .Value args 1 parm new SQLParameter @au_fname 20 @au_fname .Value args 2 parm new SQLParameter @Phone 12 @Phone .Value args 3 parm new SQLParameter @Address 40 @Address .Value args 4 parm new SQLParameter @city 20 @city .Value args 5 parm new SQLParameter @state 2 @state .Value args 6 parm new SQLParameter @zip 5 @zip .Value args 7 parm new SQLParameter @contract 59 Copyright http @contract .Value args 8 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.