Mẹo Lập Trình p 10

Part 10 Trong mẹo lập trinh hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chương trình tự động tính tổng của một cột trong DataGrid, và hiển thị tổng trong footer của DataGrid. Bạn sẽ dùng một Web Form () và một đoạn code sau lớp tập tin này () Sau đây là code | IĨWữlỉW Mil LẬP TRÌNH Parl 10 TR TR TD b Description of File b TD TD asp TextBox RUNAT server WIDTH 239 ID txtDescription MAINTAINSTATE false TD TR TR TD asp Label RUNAT server ID txtMessage FORECOLOR red MAINTAINSTATE false TD TD asp Button RUNAT server WIDTH 239 ONCLICK Button_Submit TEXT Upload Image TD TR TABLE FORM BODY HTML Đằng sau WEB Form Code namespace Uploadsample public class Main protected UP_FILE protected txtDescription protected txtMessage protected FileLength 0 protected void Button_Submit sender e UpFile FileLength try if FileLength 0 b You must pick a file to upload b else FileByteArray new FileLength StreamObject FileByteArray 0 FileLength Con new Provider SQLOLEDB Data Source localhost Integrated Security SSPI Initial Catalog northwind SqlCmd INSERT INTO Images Image ContentType ImageDescription ByteSize vAlUES OleDbCmdObj new 66 Copyright http SqlCmd Con @Image FileLength .Value FileByteArray @ContentType 50 .Value @ImageDescription 100 .Value @ByteSize 100 .Value p b Your image has been uploaded b catch ex Bởi vì giới hạn của kiểu data type .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    11    1    20-10-2021
12    17    1    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.