Mẹo Lập Trình p 11

Part 11 Những mẹo cần biết khi lập trình .NET Chúng tôi xin đưa ra các phương pháp giải quyết các vấn đề mà các nhà phát triển .NET thường gặp. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho các bạn. 1. Làm thế nào giới hạn một chương trình chỉ chạy một lần Trong form chính đổi thành như sau: | NHỮNG MẸO LẬP TRÌNH 11 1 .TableName Orders Customers ị __ __s Trong câu SQL chúng ta chọn 2 result sets và sử dụng phương thức Fill để tạo 2 DataTables chúng tôi set thuộc tính TableName cho mỗi DataTables và bind CustomerDataGrid. Lưu ý Chúng ta khai báo DataSet ds ở mức lớp. Việc này sẽ cho phép chúng ta có thể kết nối đến DataSet từ sự kiện OnltemDataBound. Trong sự kiện OnltemDataBound chúng ta có thể construct động một DataGrid và bind nó chỉ đến các record trong Orders DataTable có cùng giá trị CustomerlD như CustomerlD của dòng hiện thời. Bạn hãy xem sự kiện OnltemDataBoundO protected void CustomerDataGrid_OnltemDataBound object sender DataGridltemEventArgs e if __ DataGrid OrdersDataGrid new DataGrid Unit 1 4 0 Black Verdana LightGray true Black White true false BoundColumn bc new BoundColumn Order ID OrderlD false bc bc new BoundColumn Order Date OrderDate 0 d false bc bc new BoundColumn Required Date 73 Copyright http RequiredDate 0 d false

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    7    2    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.