Ebook Khoa học giao tiếp - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

Ebook Khoa học giao tiếp - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm sẽ cung cấp cho bạn những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp, vai trò và ý nghĩa của truyền thông và giao tiếp trong đời sống xã hội nói chung, và trong công tác xã hội cũng như phát triển cộng đồng nói riêng. Nội dung đề cập đến các kỹ năng và sự vận dụng truyền thông giao tiếp trong thực hành công tác xã hội cá nhân, nhóm và phát triển cộng đồng. Mời các bạn tham khảo để mở rộng thêm kiến thức. | 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ KHOA HỌC GIAO TIẾP NGUYỄN NGỌC LÂM Biên soạn 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHOA HỌC GIAO TIẾP Biên soạn NGUYỄN NGỌC LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2 Mục Lục Mục BÀI GIỚI 1. VỊ TRÍ MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO . 17 2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC .17 3. NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔN HỌC .18 1. Giao tiếp và truyền thông .18 2. Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành 3. Các nhu cầu cơ bản của con người .18 4. Khái niệm bản 5. Giao tiếp không 6. Giao tiếp có 7. Các kỹ năng trong giao 8. Tâm lý 9. Lãnh đạo và các phong cách lãnh 4. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP .19 5. TÀI LIỆU THAM BÀI

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.