Bài tập xác định quy luật di truyền

Bài tập xác định quy luật di truyền! | Bài tập xác định quy luật di truyền Bài 1 Khi lai 2 dòng chuộc t c lông xám và lông trắng với nhau. F1 thu được toàn lông xám. Cho chuột F1 giao phối với nhau được F2 có 31 lông xám 10 lông trắng. Xác định qui luật di truyền. Bài 2. Cho 2 cây cà chua giao phấn với nhau được F1 đồng tính. Cho F1 tự thụ phấn được F2 gồm 598 cây cho quả đỏ 201 cây cho quả vàng. Xác định qui luật di truyền. Bài 3. Ở 1 loài thực vật lai 2 thứ hoa t c màu đỏ và màu trắng thì thu được F1. Cho F1 tạp giao thì thu được F2 gồm 31 cây cho hoa đỏ 60 hoa hồng 29 hoa trắng. Xác định QLDT. Bài 4. Cho 2 cây t c giao phối với nhau thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kết quả 125 quả tròn 252 quả dẹt và 124 quả dài. Xác định QLDT. Bài 5. Khi nghiên cứu tính trạng chiều cao chân của gà tiến hành các phép lai sau P gà chân cao x gà chân ngắn. F1 100 chân ngắn. Cho gà chân ngắn F1 tạp giao. F2 thu được 39 chân ngắn 20 chân cao. Xác định QLDT Bài 6. Khi cho giao phối gà mào hình hạt đào với gà maiof hình lá được tỉ lệ 1 mào hồ đào 1 mào hình lá 1 mào hạt đậu 1 mào hoa hồng. Xác định QLDT Bài 7. Khi lai gà mái đen với gà trống trắng tất cả gà con đều có màu lông đen. Lai phân tích gà F1 thì thu được kết quả 29 gà trắng 10 gà đen. Xác định QLDT Bài 8. Cho giao phấn giữa 2 cây t c thu được F1 đồng loạt có KH giống nhau. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 với kết quả như sau 360 cây có quả đỏ chín sớm 120 cây có quả đỏ chín muộn 123 quả vàng chín sớm 41 quả vàng chín muộn. Xác định QLDT Bài 9. Cho một cá thể F1 lai với cá thể khác. Kết quả như sau Có 6 25 KH cây thấp hạt dài. Cho biết tính trạng cây thấp hạt dài là tính trạng lặn. Xác định QLDT Bài 10. Ở ruồi giấm cái thân xám là trội so với thân đen cánh dài là trội so với cánh ngắn. Lai ruồi giấm cái thân xám cánh dài với ruồi đực thân đen cánh ngắn. Người ta thu được 55 xám ngắn 53 đan dài 12 xám dài 13 đen định QLDT Bài 11. Cho ruồi giấm cái dị hợp tử về 2 cặp gen lai với ruồi đực mang các gen lặn tương ứng. Ở thế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.