Bài tập Sinh sản

Bài tập Sinh sản | Bài tập Sinh sản A- sinh sản ở thực vật I- bài tập có lời giải Bài 1 Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính. Lời giải Sinh sản vô tính có ưu điểm Cá thể sống độc lập đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định ít biến động nhờ vậy quần thể phát triển nhanh. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn. Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh. Sinh sản vô tính có nhược điểm Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền vì vậy khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết. Bài 2 Khi ghép cành tại sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép và phải buộc chặt cành ghép hoặc mắt ghép vào gốc ghép Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt. Lời giải - Phải cắt bỏ hết lá ở càng ghép vì để giảm mất nước qua con đường thoát hơi nước nhằm tập trung nước nuôi các tế bào cành ghép nhất là các tế bào mô phân sinh được đảm bảo. - Phải buộc chặt cành ghép hoặc mắt ghéph vào gốc ghép nhằm để mô dẫn mạch gỗ và mạch libem nhanh chóng nối liền nhau bảo đảm thông suốt cho dòng nước và các chất dinh dưỡng từ gốc ghép đến được tế bào của cành ghép hoặc mắt ghép được dễ dàng. ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt - Giữ nguyên được tính trạng con người mong muốn. - Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.