Câu hỏi ôn tập sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Câu hỏi ôn tập:Sinh trưởng và phát triển ở thực vật | Câu hỏi ôn tập Sinh trưởng và phát triên ở thực vật Bài 1 Khái niệm về sinh trưởngK phát triên sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật. Lời giải - Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước chiều dài bề mặt thể tích của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. - Phát triển là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh hoá của tế bào làm cây ra hoa kết quả tạo hạt. - Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng theo chiều dài của thân và rễ cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ. - Sinh trưởng thứ cấp là của cây thân gỗ do tầng phát sinh mạch dẫn mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi gỗ dác mạch rây. Bài 2 Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào Lời giải Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày đường kính của cây do hoạt động của mô phân sinh bên tầng phát sinh gây nên còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên. Bài 3 Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Lời giải Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp nhau của quá trình trao đổi chất. Sự biến đổi về số lượng ở rễ thân lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa quả và hạt. Hai quá trình này gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển sinh sản mốc là sự ra hoa . Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại. có thể cả hai đều nhanh hay đều chậm. Bài 4 Hoocmôn thực vật là gì Nêu các đặc điểm chung của chúng. Lời giải Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có tác dụng điều hoà hoạt động giữa các phần khác nhau trong cây. Đặc điểm chung

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.