Câu hỏi ôn tâp sinh trưởng, phát triển ở động vật

Câu hỏi ôn tâp:Sinh trưởng, phát triển ở động vật | Câu hỏi ôn tâp Sinh trưởng phát triển ở động vật I- Bài tập có lời giải Bài 1 Dưới đây là sơ đồ phát triển không qua biến thái qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn. Em hãy chú thích cho mỗi sơ đồ và phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái Phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn Lời giải - Chú thích các hình Hình 1 Phát triển không qua biến thái. Hình 2 Phát triển qua biến thái hoàn toàn. Hình 3 Phát triển qua biến thái không hoàn toàn. - Sự thay đổi đột ngột về hình thái cấu tạo và sinh lý trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật gọi là biến thái. - Phát triển không qua biến thái sinh trưởng và phát triển trực tiếp là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành. - Phát triển qua biến thái sinh trưởng và phát triển gián tiếp là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái cấu tạo và sinh lý hoàn toàn khác với con trưởng thành. - Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu sinh trưởng và phát triển mà con non có hình dạng cấu tạo và sinh lí hoàn toàn khác với con trưởng thành trải qua các giai đoạn biến đổi trung gian con non biến đổi thành con trưởng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    24    1    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.