Nhân giống vô tính ở thực vật

Sinh sản vô tính là sự hình thành cá thể mới từ bố hoặc mẹ không có sự tạo giao tử hoặc những cấu trúc sinh sản đặc biệt khác. Hiện tượng này xảy ra ở nhiều thực vật và động vật bậc thấp, trong đó ở thực vật thường bằng nhân giống sinh dưỡng (chiếtc, ghép, giâm cành, nuôi cấy mô - tế bào) hoặc sự hình thành bào tử. | Nhân giông vô tính ở thực vật CHỈ MỤC BÀI VIẾT X T1 A Ấ V J r 1 9 1 A J Nhân giông vô tính ở thực vật Nuôi cấy mô tế bào PP giâm chiết ghép Câu hỏi ôn tập 1. Khái niệm về nhân giông vô tính Trước hết hãy làm quen với khái niệm sinh sản vô tính Sinh sản vô tính là sự hình thành cá thê mới từ bô hoặc mẹ không có sự tạo giao tử hoặc những cấu trúc sinh sản đặc biệt khác. Hiện tư ợng này 9 9 1 Ă 1 a. a 4-A A. 1 V 4 Ấ xảy ra ở nhiêu thực vật và động vật bậc thấp A 4- r 9 4 A. 4 a 1 1 A Ấ 1 trong đó ở thực vật thường băng nhân giông sinh dư ỡng chiếtc ghép giâm cành nuôi cấy mô -tế bào hoặc sự hình thành bào tử. Đôi với sinh Aj 4- 1 A .1 A 1 Ò 1 A 4-A A 9 4-A vật đơn bào thư ờng băng sự phân đôi và ở động A J 1 1 A Ấ 4-1 A J1 A 1 Ò vật không xư ơng sông đa bào thư ờng băng 1 A 1 .1 r 1 A 4-A 9 1 Ă 1 1 A 4-A. hình thức phân đôi nảy chồi hoặc phân đôt. Như vậy nhân giống vô tính chính là phương pháp nhân lên hoặc tạo ra cơ thể mới dựa theo sinh sản vô tính nghĩa là phương pháp tạo nhân lên hoặc tạo ra cơ thể mới từ tế bào mô cơ quan của cơ thể bố hoặc mẹ. Có hai loại sinh sản vô tính sinh sản vô tính tự nhiên và sinh sản vô tính nhân tạo Sinh sản vô tính tự nhiên Trong tự nhiên thực vật có khả năng tạo những cơ thể mới từ một bộ phận của thân bò dâu tây rau má thân rễ cỏ gấu thân củ khoai tây lá cây thuốc bỏng rễ củ khoai lang . Đó là sự sinh sản vô tính tự nhiên Sinh sản vô tính nhân tạo là sự sinh sản trong đó con người chủ động nhân lên hoặc tạo ra cơ thể mới từ một bộ phận cắt rời của cơ thể bố hoặc mẹ. Các dạng sinh sản vô tính nhân tạo gồm giâm cành lá rễ chiết cành ghép cành chồi nuôi cấy mô- tế bào. Sau đây là một số hình thức nhân giống vô tính nhân tạo Chiết Chiết là hình thức tạo rễ trên một đoạn của cành khi còn gắn với cây sau đó cắt rời cành có rễ để đư ợc một cây nguyên vẹn. Ghép Ghép là sự ghépG chuyển cơ quan hoặc mô ở thực vật động vật và ngư ời. O thực vật ghép cây là một kĩ thuật quan trọng trong nghề làm vư ờn trong đó một phần cành ghép c của một cá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    17    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.