Phân loại virus Virus được phân loại dựa trên các đặc điểm: - Phân loại theo

Phân loại virus Virus được phân loại dựa trên các đặc điểm: - Phân loại theo bệnh: chia ra virus gây bệnh ở người, động vật và cây trồng Vấn đề chủ yếu đối với hệ thống phân loại này là nhiều loại virus khác nhau lại gây ra cùng một triệu chứng. Chẳng hạn, sự nhiễm trùng hô hấp với sốt có thể được gây ra do nhiều virus khác nhau. - Phân loại theo hình thái: phân loại virus cơ bản dựa trên cấu trúc của hạt virus. Kiểu phân loại này có hạn chế trong phân biệt giữa. | Phân loai virus Virus được phân loại dựa trên các đặc điêm - Phân loại theo bệnh chia ra virus gây bệnh ở người động vật và cây trồng . Vấn đề chủ yếu đối với hệ thống phân loại này là nhiều loại virus khác nhau lại gây ra cùng một triệu chứng. Chẳng hạn sự nhiễm trùng hô hấp với sốt có thê được gây ra do nhiều virus khác nhau. - Phân loại theo hình thái phân loại virus cơ 19 Ấ J r 91. T7 Ẳ bản dựa trên câu trúc của hạt virus. Kiêu phân loại này có hạn chế trong phân biệt giữa các virus có hình thái tương tự nhưng gây ra triệu chứng bệnh khác nhau. - Phân loại theo chức năng trong những năm gần đây nhiều nghiên cứu được tiến hành dựa trên phương thức sao chép của virus. Cần xác định thành phần và cấu trúc genome của virus và từ đó xác định cách sao chép. Kiểu tế bào bị nhiễm bởi virus có ảnh hưởng quan trọng đối với quá trình sao chép. Đối với virus của prokaryote sự sao chép phản ánh mối quan hệ mở rộng đơn giản của các tế bào chủ. Đối với virus của tế bào eukaryote vấn đề phức tạp hơn. Khả năng mã hoá của genome buộc virus chọn một phương thức sao chép. Sợi RNA - virus bị phân cắt Phân tử duy nhất T ng h p mRNA 3 15 r Tai b n 5 1 ------ 3 T ng h p mRNA 3 i 5 s i RNA - genome r Tai b n 5 i -v 3 s i cd chi u dai fl y a s i RNA - -1 genome Sai RNA virus Alphaviruses Flavi va picornaviruses 3 Ambisence RNA virus sdiRNA genome mRNA 5 s i - co ct ii u dai d y t T ngh pmRNA S i RNA genome mRNA RNA virus sai doi 50 RNA T ng h p gen me mRNA i CIS mRNA 3 - 15 Anti - S i cd chi u dai iT y d mRNA T ngh p genome v mRNA RNA 5 B s mRNA Dthma Protein Tai b n s i 5i A G i - 3 ll 5 RNA .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.