Bài tập sinh trưởng và phát triển ở thực vật

bài tập Sinh trưởng và phát triển ở thực vật tài liệu dành cho các ban yêu thích và muốn đi sâu vào lĩnh vực sinh học, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, và quen dần với các dạng bài tập thuộc lĩnh vực sinh học | Bài tập sinh trưởng và phát triển ở thực vật Câu 361 Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là a Bần - Tầng sinh bần - Mạch rây sơ cấp - Mạch rây thứ cấp - T ầng sinh mạch - Gỗ thứ cấp - Gỗ sơ cấp - Tuỷ. b Bần - Tầng sinh bần - Mạch rây thứ cấp - Mạch rây sơ cấp - Tầng sinh mạch - Gỗ thứ cấp - Gỗ sơ cấp - Tuỷ. c Bần - Tầng sinh bần - Mạch rây sơ cấp - Mạch rây thứ cấp - Tầng sinh mạch - Gỗ sơ cấp - Gỗ thứ cấp - Tuỷ. d Tầng sinh bần - Bần - Mạch rây sơ cấp - Mạch rây thứ cấp - Tầng sinh mạch - Gỗ thứ cấp - Gỗ sơ cấp - Tuỷ. Câu 362 Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp a Làm tăng kích thước chiều dài của cây. b Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần. c Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm. d Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh. Câu 363 Lấy tuỷ làm tâm sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào a Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch. b Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch. c Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch. d Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch. Câu 364 Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây a Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm. b Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm còn mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm. c Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm còn mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm. d Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm. Câu 365 Lấy tuỷ làm tâm sự phân bố của gỗ sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào a Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài. b Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong. c Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong. d Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    22    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.