Sự xen plasmid F vào trong nhiễm sắc thể vật chủ

Nhân tố F được đính vào nhiễm sắc thể bằng cơ chế trao đổi chéo đơn và làm cho nhiễm sắc thể này trở nên lớn hơn. Tế bào Hfr có thể biến đổi thành tế bào F+ (mang nhân tố F trong tế bào chất) bằng một quá trình ngược lại. a) b) Hình 1 (a) Sự sát nhập của nhân tố F vào nhiễm săc thể ở vi khuẩn "cho" F+ tạo thành nhiễm sắc thể có kích thước lớn trong vi khuẩn "nhậni" Hfr bằng một trao đổi chéo đơn; hiện tượng này mang tính thuận nghịch. (b) Truyền DNA. | Sự xen plasmid F vào trong .X w J 1 Ẵ Ä Q nhiêm sắc thể vật chủ Nhân tố F được đính vào nhiễm sắc thể bằng cơ chế trao đổi chéo đơn và làm cho nhiễm sắc thể này trở nên lớn hơn. Tế bào Hfr có thể biến đổi thành tế bào F mang nhân tố F trong tế bào chất bằng một quá trình ngược lại. b a Incorporation of F factor ũouble-ỉtranded F factor Hình 1 a Sự sát nhập của nhân tố F vào nhiễm săc thể ở vi khuẩn cho F tạo thành nhiễm sắc thể có kích thước lớn trong vi khuẩn nhậni Hfr bằng một trao đổi chéo đơn hiện tượng này mang tính thuận nghịch. b Truyền DNA sợi đơn từ thể cho Hfr sang thể nhận F . Bởi vì nhân tố F có khả năng đính vào nhiều vị trí khác nhau trên nhiễm sắc thể vi khuẩn do đó trình tự gene được chuyển sang các tế bào F- bởi các nòi Hfr khác nhau là rất khác nhau. Vì khi bắt đầu chuyển gene từ Hfr sang F- thì nhân tố F bị tách ra nên một phần được chuyển đi trước phần còn lại chính là đuôi của nhiễm sắc thể E. coli được chuyển đi sau cùng hoặc không được truyền sang nếu qúa trình bị ngắt quãng giữa chừng. Khi đó chỉ một phần nhiễm sắc thể được chuyển sang F- phần còn lại cùng với nhân tố F vẫn nằm lại trong tế bào Hfr. Những khác biệt cơ bản giữa việc truyền nhân tố F và Hfr như sau i Cần 100 phút để truyền toàn bộ nhiễm sắc thể vi khuẩn trong khi chỉ cần khoảng 2 phút để truyền nhân tố F. ii Quá trình truyền DNA Hfr thường bị đứt quãng. Trung bình khoảng vài trăm gene được truyền trước khi hai tế bào tách ra. iii Sau khi được truyền F- vẫn là F- vì đoạn cuối của F thường không được truyền sang khi tiếp hợp giữa F với Hfr . iv Một đoạn DNA của Hfr được truyền đi không thể tạo thành mạch vòng được và không tự tái bản được chúng có thể trao đổi chéo với nhiễm sắc thể của thể nhận để tạo nên các thể tái tổ hợp F-. Ví dụ cho tiếp hợp Hfr leu x F- leu- có thể cho ra F- leu . Sự hình thành Hfr Các nòi Hfr có thể hình thành giữa một yếu tố đoạn xen IS trên plasmid F và cùng yếu tố IS đó trên nhiễm sắc thể vật chủ Hình

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.