Trắc nghiệm tuần hoàn

Trắc nghiệm về Hệ tuần hoàn | Trắc nghiệm Tuần hoàn Trắc nghiệm về Hệ tuần hoàn Gồm 30 câu trắc nghiệm về hệ tuần hoàn. Có đáp án. 1. Các kiểu tuần hoàn của động vật gồm A. Hệ tuần hoàn đơn và hệ toàn hoàn kép. B. Hệ tuần hoàn kín và hệ toàn hoàn hở. C. Hệ tuần hoàn máu và hệ toàn hoàn bạch huyết. D. Hệ tuần hoàn lớn và hệ tuần hoàn nhỏ . 2. Hệ tuần hoàn hở không nhỏ. A. Tim B. Động mạch C. Mao mạch. D. Tĩnh mạch 3. Chức năng quan trọng nhất của hệ tuần hoàn là A. Vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong cơ thể. B. Duy trì cân bằng nội môi. C. Điều hoà nhiệt độ. D. Bảo vệ cơ thể chống bệnh tật. 4. Hệ tuần hoà của đa số thân mềm không có đặc điểm. A. Máu l u thông trong hệ mạch kín với áp lực thấp. B. Máu có sắc tố hemoxianin màu xanh. C. Máu và n ớc mô tiếp xúc trực tiếp với các tế bào. D. Tim ch a phân hoá. 5. Hệ tuần hoàn của côn trùng không có chức năng. A. Vận chuyển các chất dinh d ỡng đến từng tế bào. B. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết. C. Điều hoà nhiệt độ. D. Vận chuyển khí trong hô hấp. 6. Những động vật có hệ tuần hoàn hở th ờng không thể có kích th ớc lớn vì A. Tim không hoàn thiện nên không thể đẩy máu đi xa. B. Sắc tố hemoxianin trong máu có khả năng liên kết với O2 kém. C. Máu đi nuôi tế bào bị hoà lãng với n ớc mô. D. Do mạch hở nên máu chạy chậm. 7. ở hệ tuần hoàn hở máu chảy với tốc độ chậm chủ yếu do A. Hệ mạch không kín B. Tim có cấu tạo đơn giản. C. Kích th ớc cơ thể nhỏ D. Nhu cầu oxi và chất dinh d ỡng thấp. 8. Hệ tuần hoàn hở ch a hoàn thiện nh ng vẫn có u điểm so với tuần hoàn kín. A. Máu chảy chậm giúp sự trao đổi chất đ ợc triệt để. B. Có sắc tố hemxianin. C. Tim không cần phải hoạt động mạnh. D. Máu tiếp xúc trực tiếp với các tế bào nên trao đổi chất dễ dàng. 9. Chọn ph ơng án .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    90    2    29-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.