Ca dao cao ngao

Ca dao cao ngao Anh có vợ trước lời giao ước, Em có chồng sau đặng chữ vinh quang, Mai sau có trát về làng, Bớ anh, xe cát làm đàng em đi. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Vĩnh Long (Câu số 33149 ) Bắp non mà nướng lửa lò Đố ai ve được con đò của em = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Dị bản của câu ca dao Nam Bộ: Bắp non mà nướng lửa lò, Đố ai ve được con đò Thủ. | Anh co vo truâc loi giao uâc Em co chông sau dang chü vinh quang Mai sau co trat vê làng Bâ anh xe cat làm dàng em di. Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Miên Nam Vïnli Long Câu sô 33149 Bâp non mà nuâng lûa lo Dô ai ve duoc con do cua em Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Di bàn cua câu ca dao Nam Bô Bâp non mà nuâng lûa lo Dô ai ve duoc con do Thu Thiêm Xuât xu - Miên Trung Khanh Hoa Câu sô 38876 Ca loc mà ngoc dâu lên Anh quang tâm luâi ca quên tro vê. Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Miên Nam Dông Thap Câu sô 31960 Buôi cho dông con ca dông lôn lao Anh kiêm noi nào nhân dao bang em. Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Miên Nam An Giang Câu sô 28317 Ca nào chiu duoc ao này Châng dâp con mât cüng trây con nguoi. Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Miên Trung KHanh Hoa Câu sô 26509 Cây thiên dao cành cüng thiên dao Dù em trao tro cây nào cüng câu Trâm mà làm ban quê cay Do mà làm ban vâi dây kém gi Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Miên Trung Khanh Hoa Câu sô 38929 Châng thom cüng thê hoa lài Châng lich cüng thê con nguoi thuong luu Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Dai Chung Câu sô 1257 Châng thom cüng thê hoa lài 2 Dâu không thanh lich cüng nguoi Tràng An Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Dai Chung Câu sô 1258 Châng thom cüng thê hoa mai Châng lich cüng thê con nguoi Thuong Kinh. Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Hà Nôi Câu sô 29136 Châng thom cüng thê hoa nhài Dâu chua thanh lich cüng nguoi Tràng An. Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Hà Nôi Câu sô 29135 Châng thom cüng thê huong tàn Châng trong cüng thê nuâc sông Hàn chây ra Châng thom cüng thê là hoa Châng lich cüng thê con nhà trâm anh. Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Bân khac Châng ngot cüng nuâc Sông Hàn chây ra Xuât xu - Dai Chung Câu sô 1259 Chông tôi chin dun nam bô Tôi con châng quân huông hô gi anh. Tuung Duung voi Anh Ngû hoac Ghi Chu Xuât xu - Dai Chung Câu sô 1732 Chua giàu châ hoc

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.