Chủ tịch HĐQT & TGĐ ai có quyền hơn ai

Chuyện xảy ra gần đây tại một công ty cổ phần là nhân viên đến làm việc thì bị chủ tịch hội đồng quản trị không cho vào vì hợp đồng lao động mà tổng giám đốc công ty ký với họ không có giá trị; sở dĩ vậy là vì hội đồng quản trị chưa có nghị quyết cho ký hoặc chưa ủy quyền cho tổng giám đốc ký. Sự kiện này khiến làm nảy sinh câu hỏi: tương quan giữa chủ tịch hội đồng quản trị (CT) và tổng giám đốc (TGĐ) là thế nào? Ai có nhiều. | Chủ tịch HĐQT TGĐ ai có quyền hơn ai Chuyện xảy ra gần đây tại một công ty cổ phần là nhân viên đến làm việc thì bị chủ tịch hội đồng quản trị không cho vào vì hợp đồng lao động mà tổng giám đốc công ty ký với họ không có giá trị sở dĩ vậy là vì hội đồng quản trị chưa có nghị quyết cho ký hoặc chưa ủy quyền cho tổng giám đốc ký. Sự kiện này khiến làm nảy sinh câu hỏi tương quan giữa chủ tịch hội đồng quản trị CT và tổng giám đốc TGĐ là thế nào Ai có nhiều quyền hơn ai Quyền hành của CT và TGĐ Quyền hành của CT được quy định trong Luật Doanh nghiệp LDN và của TGĐ ở trong bản điều lệ công ty BĐL . Bản sau là sự đồng ý giữa các cổ đông trong khuôn khổ LDN. Khi LDN cho công ty hành động như một người pháp nhân thì luật làm hai việc chính. Một là quy định i trách nhiệm của công ty đối với các người thứ ba chính quyền người lao động chủ nợ. và ii ràng buộc công ty vào các trách nhiệm ấy. Hai là ấn định cơ cấu tổ chức của công ty nhưng cho phép các cổ đông sắp xếp nó trong BĐL. Bằng BĐL công ty cụ thể hóa LDN vào trường hợp của mình. Gọi là công ty nhưng nó vô hình. Nó là con ma Xin nhớ. BĐL vẽ nên hình hài của nó. Bản ấy chi tiết hóa quyền hành của CT và TGĐ đồng thời tuyên bố cho mọi người biết ai trong hai người này sẽ ràng buộc được con ma vào trách nhiệm của nó tức là ai sẽ phát biểu sẽ cam kết thay cho công ty. Điều này tạo nên hai hiệu lực. Một là khái niệm người đại diện theo pháp luật của công ty . Hai là sự phân biệt giữa những công việc nằm bên trong công ty vấn đề nội bộ và sự giao tiếp giữa công ty với bên ngoài vấn đề ngoại vi. Đối với công việc ngoại vi người ngoài chỉ biết và chỉ cần biết người đại diện theo pháp luật là ai để bắt con ma chịu trách nhiệm. Người ngoài không cần biết CT hay TGĐ ai có nhiều quyền hơn ai mà là nắm ai để túm công ty . Sở dĩ vậy là vì khi bị thiệt hại và họ đòi công ty bồi thường thì chính công ty phải xuất tiền quỹ của mình ra đền chứ không phải CT hay TGĐ. Vậy đối với người ngoài công ty về mặt pháp lý CT hay TGĐ như nhau ai .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.