Increased degradation of acetochlor in soil by mixed culture of P. fluorescens KT3 and B. subtilis 2M6E

The herbicide of acetochlor has been widely applied to control weeds in agricultural sector, but it is responsible for numerous environmental hazards. In the current study, we investigated the effects of the herbicide on bacteria and microfungi communities in soil. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
183    44    1    05-12-2023
8    44    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.