Determining factors associated with cholera disease in Ethiopia using Bayesian hierarchical modeling

Cholera is a diarrheal disease caused by infection of the intestine with the gram-negative bacteria Vibrio cholera. It is caused by the ingestion of food or water and infected all age groups. This study aimed at identifying risk factors associated with cholera disease in Ethiopia using the Bayesian hierarchical model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.