Socio-economic disparities in female genital circumcision: Finding from a case-control study in Mahabad, Iran

Female genital circumcision (FGC) is still a challenge in reproductive health. This study investigated socioeconomic disparities in FGC in the Kurdish region of Mahabad, Iran. Methods A case-control study was conducted in three comprehensive health centers on 130 circumcised girls as the case group and 130 girls without a history of circumcision as the control group, according to the residential area and the religious sect. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.