Barriers and recommendations for a cervical cancer screening program among women in low-resource settings in Lagos Nigeria: A qualitative study

Cervical cancer is the fourth most common cancer in women globally despite being a largely treatable and preventable malignancy. Developing countries account for over 80% of all new cases. Women residing in lowresource settings such as those residing in slums have a higher risk of cervical cancer, and lower uptake of cervical cancer screening. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.