Developmental trajectories of tobacco use and risk factors from adolescence to emerging young adulthood: A population-based panel study

Adolescence to young adulthood is a critical developmental period that determines lifelong patterns of tobacco use. We examined the longitudinal trajectories of tobacco use, and risk factors for its use, and explored the association between the trajectories of mobile phone dependency and smoking throughout the life-course among adolescents and young adults. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    855    37    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.