A systematic literature review of the global seroprevalence of cytomegalovirus: Possible implications for treatment, screening, and vaccine development

Cytomegalovirus (CMV) is a common pathogen that affects individuals of all ages and establishes lifelong latency. Although CMV is typically asymptomatic in healthy individuals, infection during pregnancy or in immunocompromised individuals can cause severe disease. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    120    2    18-06-2024
173    304    2    18-06-2024
8    71    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.