Perceived health competence and health education experience predict health promotion behaviors among rural older adults: A cross-sectional study

Health promotion behaviors are key determinant of health and well-being, and also play an important role in promoting successful aging. This study investigated levels of engagement in health promotion behaviors among Chinese rural older adults, and explored efects of perceived health competence, health education activities experience and sociodemographic variables on health promotion behavior in this population. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    54    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.